Ubezpieczamy się przed wyjazdem

Zawieranie ubezpieczenia

Obecnie wiele towarzystw oferuje specjalnie dostosowane ubezpieczenia turystyczne dla potrzeb rodzinnych wyjazdów, które zapewniają kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla każdego członka danej rodziny. Planując zakup polisy turystycznej, warto uważnie przeanalizować treść umowy ubezpieczenia i zapoznać się z zakresem oferowanej przez towarzystwo ochrony. Ponadto warto poważnie zastanowić się nad zakupem dodatkowych rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej (tzw. opcji). Dlaczego?

Podstawowy pakiet assistance w polisie turystycznej – co zawiera?

Standardowa polisa turystyczna zawiera podstawową ochronę assistance, która gwarantuje:

 • organizację oraz pokrycie kosztów transportu medycznego do domu oraz kontynuacji leczenia po powrocie do kraju, transport zwłok do kraju,
 • pokrycie kosztów związanych z poszukiwaniami i akcją ratowniczą,
 • całodobową pomoc informacyjną (dostęp do informacji medycznej, czy turystycznej), jak i pośrednictwo w przekazywaniu informacji osobom wskazanym przez ubezpieczonego.

Rozszerzenia w assistance a wyjazdy rodzinne

Podstawowy zakres ochrony assistance najlepiej sprawdza się w przypadku osoby podróżującej indywidualnie – jednak nie zabezpiecza on w pełnym zakresie rodziny na wakacjach. Dlatego przed wakacjami w rodzinnym gronie warto rozszerzyć polisę assistance o:

 1. Opiekę nad dzieckiem w przypadku pobytu w szpitalu rodzica dziecka lub opiekuna podróżującego z dzieckiem. Wykupienie tego rozszerzenia gwarantuje, że towarzystwo ubezpieczeniowe zorganizuje i pokryje koszty:
 • wyżywienia oraz zakwaterowania niepełnoletniego dziecka/dzieci (najczęściej w dwu-/trzygwiazdkowym hotelu z dziennym limitem, np. 100 €),
 • opieki nad niepełnoletnim dzieckiem/dziećmi w czasie, gdy rodzic/opiekun będzie przebywać w szpitalu,
 • transportu niepełnoletniego dziecka/dzieci do domu (wraz z opieką nad dzieckiem w trakcie podróży).

Firma ubezpieczeniowa pokryje powyższe wydatki w sytuacji, kiedy dzieci znajdują się pod wyłączną ochroną osoby ubezpieczonej, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachoruje.

 1. Organizacja oraz pokrycie kosztów transportu osoby towarzyszącej. Po wykupieniu tej opcji można liczyć na to, że ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty:
 • transportu do domu członków rodziny,
 • przyjazdu osoby do opieki nad poszkodowanym (koszty związane z transportem, zakwaterowaniem w hotelu, wyżywieniem).
 1. Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do kraju. Rozszerzenie to gwarantuje, że ubezpieczyciel weźmie na siebie organizację oraz pokrycie kosztów wcześniejszego transportu do domu całej rodziny. Do wcześniejszego powrotu do kraju uprawniają poniższe sytuacje:
 • choroba/śmierć bliskiej osoby,
 • włamanie,
 • pożar, zalanie lub inne sytuacje losowe.

Przed wyjazdem z rodziną warto również kupić Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.