Skutki ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie upadłości

Upadłość, zwana często bankructwem, to procedura która zostaje uruchomiona w przypadku, kiedy dłużnik jest niewypłacalny. W takiej sytuacji wszyscy wierzyciele mogą wspólnie dochodzić swoich roszczeń, zaś upadłość to uniwersalna egzekucja, którą prowadzi się właśnie na rzecz wszystkich wierzycieli. Polskie prawo zezwala na częściową restrukturyzację firmy dłużnika, bądź zwolnienie go ze spłaty niektórych długów (jeśli jest on niewypłacalny). Decyzję o postępowaniu upadłościowym wydaje sąd właściwy sprawom tego typu.

Ogłoszenie upadłości niesie za sobą bardzo wiele skutków prawnych dla podmiotu gospodarczego – upadłego. W pierwszej kolejności chodzi oczywiście o to, że wraz z rozpoczęciem postępowania upadłościowego syndyk oraz wierzyciele mogą podjąć działania, mające na celu przejęcie kontroli nad likwidowaną firmą i jej majątkiem.

Ogólnie rzecz ujmując, skutki ogłoszenia upadłości można podzielić na trzy kategorie, wśród których wymienia się: skutki co do osoby upadłego, skutki co do majątku upadłego oraz skutki co do zobowiązań upadłego. Jeśli chodzi o kategorię pierwszą, to inne procedury wdrażane są w sytuacji, kiedy ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, zaś inne kiedy orzeknięto likwidację majątku. Jeśli sąd nakaże likwidację mienia podmiotu gospodarczego, to zobowiązany jest m.in. do tego, aby ujawnić i wydać majątek syndykowi, udzielić wszelkich wyjaśnień i dostarczyć niezbędne dokumenty (np. księgi finansowe).

Jeśli chodzi o skutki co do majątku upadłego, to wraz z decyzją o upadłości, staje się on masą upadkową (w jej skład wchodzą aktywa upadłego), która rozdysponowana jest tak, aby zaspokoić roszczenia wierzycieli. Upadły traci prawo do zarządzania mieniem, które wchodzi w skład masy upadłościowej (prawo to przechodzi na syndyka). Wszelkie działania upadłego, które dotyczą dysponowania majątkiem przeznaczonym na spłatę zobowiązań, są bezskuteczne i bezprawne.

Skutkiem upadłości co do zobowiązań upadłego jest m.in. utrata ważności umów zastrzegających możliwość zmiany umowy bądź jej rozwiązanie właśnie w przypadku ogłoszenia upadłości przez podmiot. Upadły nie ma możliwości spełnienia świadczeń, które zawarte są w zapisie umowy. Każde roszczenie musi być wyrażone jako konkretna kwota pieniędzy, a wierzyciele są równi wobec upadłego. Jeśli upadły po ogłoszeniu upadłości dostał np. spadek, to wchodzi on w skład masy upadkowej.