Pozew o rozwód

dobry adwokat rozwód Wrocłąw

Nie ma sensu składać pozwu rozwodowego bez powodu. By sąd udzielił rozwodu muszą zostać spełnione realne przesłanki. Musi wystąpić całkowity rozkład pożycia. Mówimy o tym, gdy małżonkowie zerwali ze sobą wszystkie więzi, fizyczne, finansowe i duchowe. Wspólne mieszkanie, jeśli są do tego zmuszeni, nie ma tu dużego znaczenia, jeśli pozostałe więzi zniknęły.

Gdy rozkład pożycia małżeńskiego jest faktem, można wystąpić z pozwem o rozwód. Pytanie tylko, co zawrzeć w pozwie? Jakie informacje powinny się w nim znaleźć?

Gdzie złożyć pozew?

Na początek trzeba ustalić gdzie złożyć pozew o rozwód. Składa się go w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego miejsca wspólnego zamieszkania. Jeśli jeden z małżonków nadal tam mieszka. Natomiast, gdy małżonkowie mieszkają w innych miejscach, w pozwie należy uwzględnić sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby pozywanej. Jeśli nie da się ustalić adresu strony pozwanej, wtedy w pozwie powinien znaleźć się adres strony występującej o rozwód.

Mając już pozew, sąd może skierować małżonków do mediacji przed pierwszą rozprawą. Ma to na celu sprawdzenie czy jest szansa na uratowanie małżeństwa. Nawet w trakcie rozprawy sąd powinien przekonywać małżonków do pojednania, rozpoczęcie postępowania sądowego nie jest równoznaczne z przyznaniem rozwodu. Jeśli małżonkowie zdecydują się na ratowanie małżeństwa, sąd zawiesi postępowanie. Na wniosek jednego z małżonków może zostać podjęte, ale dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia.

Co zawrzeć w pozwie?

Pierwszą sprawą jest wniosek o orzeczenie, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. W toku postępowania sąd wskaże winnego. Jeśli w pozwie nie zawarto takiego wniosku żaden z małżonków nie ponosi winy. Należy też wskazać, która ze stron ubiega się o przyznanie prawa do opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. W tym miejscu występuje też kwestia określenia kosztów finansowych wychowywania dziecka, które małżonkowie są zobowiązani ponosić.dobry adwokat rozwód Wrocław

Jeśli rozwodnicy mieszkają nadal razem, należy uregulować sprawę korzystania ze wspólnego mieszkania. Wymienione elementy są niezbędne do udzielenia rozwodu. W sprawach o rozwód może pomóc profesjonalna kancelaria – dobry adwokat rozwód Wrocław to szansa na sprawne przeprowadzenie postępowania.

Rozwód musi mieć swoją przyczynę

Wystąpienie o rozwód musi być poparte odpowiednią argumentacją. Sąd udzieli rozwodu, jeśli nastąpił trwały i całkowity rozkład małżeństwa. Pozew rozwodowy zawiera wiele ważnych elementów, które muszą zostać uregulowane. Jeśli któraś ze stron występuje z wnioskiem o wskazanie winy rozkładu pożycia, musi on być zawarty w pozwie. Następne kwestie to przyznanie opieki nad dziećmi, ustalenia kosztów wychowywania potomków, podział majątku. Decyzję o staraniu się o rozwód należy dobrze przemyśleć. Dopiero, kiedy nie ma szans na uratowanie małżeństwa można podjąć ten drastyczny krok.