Notariusz – czym się wyróżnia?

notariusz

Chociaż z usług notariusza nie korzystamy na co dzień, chyba każdy wie, jak jego praca jest potrzebna. W przypadku kupna lub sprzedaży mieszkania, spisania testamentu czy zawarcia umowy przedmałżeńskiej jego rola jest nieodzowna.  

Kim jest notariusz?

Notariusz to prawnik powołany do pełnienia swojej funkcji przez Ministra Sprawiedliwości. Mimo iż jest to osoba zaufania publicznego, działająca na korzyść swojego klienta, musi działać zgodnie z prawem i przepisami uwzględnionymi w prawie o notariacie. Wszystkie jego obowiązki, poza niektórymi wyjątkami, powinny być wykonywane w kancelarii notarialnej.

W prawie o notariacie znalazł się zapis, iż notariusz jest osobą zaufania publicznego, jednocześnie korzystającą ze wszystkich praw jakie przysługują funkcjonariuszom publicznym. Wszystko co robi, ma charakter dokumentu urzędowego. Najważniejszym obowiązkiem notariusza jest czuwanie nad bezpieczeństwem oraz pewnością obrotu prawnego, czego efektem jest zapobieganie sporom sądowym. Jego działalność ma charakter prewencyjny.

notariusz

Co wyróżnia notariusza?

Mówiąc o pracy notariusza warto zaznaczyć, że nie wykonuje on usług jak adwokaci czy radcy prawni – świadczy czynności notarialne. Pełni funkcję osoby zaufania publicznego. Notariusz w przeciwieństwie do innych zawodów prawniczych, prowadzi własną działalność i osobiście odpowiada za popełnione błędy.

Z jednej strony zatem działa zgodnie z prawem, niosąc pomoc obywatelom, z drugiej zaś, jego praca nosi znamiona działalności prywatnej. Nie można przy tym zapomnieć, że podobnie jak w przypadku sędziów oraz prokuratorów, praca notariusza ma ściśle urzędowy i państwowy charakter.

Notariusz prowadzi własną działalność, pobiera opłaty za wykonanie czynności, a także osobiście ponosi prawną odpowiedzialność za popełnione błędy. Jednocześnie notariusz sprawuje wolny zawód. Będąc jednak osobą działającą prawnie na rzecz państwa, podlega ciągłej kontroli i nadzorowi państwowemu.

Zawód notariusza wyróżnia również sposób pobierania przez niego opłat. Za dokonanie czynności notarialnej otrzymują taksę notarialną – jej maksymalna stawka jest określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Taksa jest jedyną formą wynagrodzenia, stanowiącą przychód kancelarii notarialnej. Warto jednak pamiętać, że w przypadku poboru podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od darowizny oraz opłat sądowych od wniosków o wpisy w księgach wieczystych, notariusz nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

notariusz

Obowiązki notariusza

Notariusz posiada wiele obowiązków, z których każdy jest związany z przestrzeganiem prawa. Powoływany jest do dokonywania czynności notarialnych w momencie, kiedy klient pragnie, aby jego dokument przyjął formę notarialną.

Należy jednak pamiętać, że notariusz będzie czuwał nad zabezpieczeniem praw i interesów stron – podobnie jak w przypadku osób, którym czynność notarialna może sprawić problemy z prawem. Najważniejszym obowiązkiem każdego notariusza jest opracowywanie i tworzenie projektów nowych aktów notarialnych – w szczególności umowy sprzedaży, przedwstępne, udziału w spadku czy darowizny. Zajmuje się także opracowywaniem umów pełnomocnictwaspółek oraz testamentów. Do obowiązków notariusza należy także sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia i poświadczeń, nadając im charakter prawny.

Notariusz może również zapisywać protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń, spisywać protesty weksli i czeków, jak i również przyjmować na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe. Na życzenie stron sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów w taki sposób, aby zachowały swój status prawny.

Notariusz – czym się wyróżnia?

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która ma prawny obowiązek zachowania tajemnicy notarialnej, z której może zwolnić go jedynie sąd. Dzięki temu dokonując czynności notarialnych zwraca uwagę na dobro stron.

Na warszawskim Śródmieściu znajduje się profesjonalna kancelaria notarialna Anny Ziółkowskiej.