Jak uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę to dla cudzoziemców przyjeżdżających do Polski jedno z kluczowych rozwiązań pozwalających na podjęcie legalnego zatrudnienia. Zdecydowaną większość z nich stanowią dziś cudzoziemcy ze Wschodu, których chęć do pracy jest coraz popularniejsza wśród polskich pracodawców i coraz szerzej przyjmowana w branżach o najwyższym stopniu bezrobocia. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może zostać udzielone zarówno cudzoziemcom zamierzającym podjąć pracę, jak i tym którzy już pracowali na terytorium Polski i chcą swoją pracę kontynuować, o ile okoliczności te uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Czym jest zezwolenie na pobyt czasowy i jak je uzyskać?

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce?

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest cudzoziemcowi na okres niezbędny do realizacji celu jego pobytu na terytorium Polski, mieszczący się w przedziale od 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia po upływie wyznaczonego okresu pobytu. O wniosek należy starać się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce wiążą się oczywiście pewne opłaty skarbowe, których wysokość zależy od rodzaju zezwolenia, o jaki ubiega się cudzoziemiec. W przypadku tradycyjnego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla pracownika, opłata skarbowa wynosi 440 zł, przy czym należy dodać do niej opłatę za wydanie karty pobytu w wysokości 50 zł. Nieco niższe opłaty czekają na cudzoziemca, który stara się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę pełniąc funkcję w zarządzie spółki z.o.o. albo spółki akcyjnej, której udziałów lub akcji nie posiada. W jego przypadku opłata skarbowa wyniesie 340 zł + 50 zł za wydanie karty pobytu.

Jakie dokumenty należy przygotować starając się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce?

Cudzoziemcy, którzy chcą znaleźć w Polsce legalne zatrudnienie i uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę powinni złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu cudzoziemca:

  • Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (do którego dołączony został załącznik nr 1 wypełniony przez pracodawcę cudzoziemca w Polsce),
  • Cztery aktualne fotografie;
  • Kserokopię ważnego paszportu (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego paszportu i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,

Dodatkowo do wniosku warto dołączyć następujące dokumenty:

  • W przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, dokument potwierdzający spełnianie tych warunków (np. Karta Polaka, dyplom ukończenia stacjonarnych studiów na polskiej uczelni, świadectwo ukończenia polskiej szkoły ponadgimnazjalnej);
  • Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania);
  • świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy (w przypadku gdy cudzoziemiec wykonywał wcześniej pracę u innego pracodawcy);
  • dokumenty poświadczających źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu, np. zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatni rok podatkowy lub stosowne zaświadczenie z ZUS;

Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu nie jest obowiązkowe, ale może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy – ich brak może skutkować negatywnym rozpatrzeniem sprawy, choć oczywiście konieczność dostarczenia konkretnych dokumentów będzie zależna od indywidualnej sytuacji każdego cudzoziemca. Czas na wydanie decyzji przez wojewodę to 1 miesiąc od daty złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, a cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu potwierdzająca tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawniająca go, wraz z paszportem, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce wiąże się z wypełnieniem wielu dokumentów i formalności, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów z agencji zatrudnienia, którzy pomogą w procesie uzyskiwania zezwolenia na pobyt i znalezieniu pracy na terenie Polski.