Co zawiera akt poświadczenia dziedziczenia i co warto o nim wiedzieć

Szyld Notariusza

W polskim prawie żaden przepis nie nakłada na spadkobierców obowiązku potwierdzenia swych praw do spadku. Bywają jednak sytuacje w których potwierdzenie swego statutu, jako spadkobiercy jest konieczne. Dzieje się tak choćby w przypadku szybkiej chęci zbycia odziedziczonej po zmarłym nieruchomości. Jeszcze do niedawna tego typu formalności można było załatwić tylko i wyłącznie przez sąd. Jedynym dokumentem potwierdzającym nabycie spadku było bowiem wydane w postępowaniu sądowym – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Od 2 października 2008 roku sprawy mają się jednak inaczej. Od tej daty, dokumentem tak samo ważnym w świetle prawa jest także akt poświadczenia dziedziczenia.

Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia, to dokument który sporządza notariusz. Robi to głównie na podstawie oświadczeń osób, które mogą być spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi, ale również na rzecz osób, którym spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Akt poświadczenia dziedziczenia notariusz sporządza również na podstawie odpisu aktu zgonu i aktów cywilnych wyżej wymienionych osób.

podpisanie aktu dziedziczenia

 

Co zawiera akt poświadczenia dziedziczenia i co warto o nim wiedzieć?

Akt poświadczenia dziedziczenia zawiera wskazanie spadkobierców i przysługujących im udziałów w spadku po zmarłym oraz wskazanie osób na rzecz których spadkodawca uczynił poprzednio zapisy windykacyjne.

Zapisy windykacyjne z kolei, to zapisy które oznaczają, że konkretne osoby nabywają poszczególne przedmioty po zmarłym z chwilą otwarcia spadku po nim. Oznacza to, że w przeciwieństwie do zwykłych zapisów, zapisy windykacyjne powodują, że dany przedmiot majątkowy staje się własnością osoby obdarowanej z chwilą otwarcia testamentu. Nie powodują też powstania obowiązku po stronie spadkobiercy, bowiem przedmiot zapisy w ten sposób nie wchodzi w ogóle do majątku spadkowego.

Czym jest protokół dziedziczenia?

Bezpośrednio przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia, notariusz spisuje jeszcze protokół dziedziczenia. Robi to w obecności wszystkich zainteresowanych w celu stwierdzenia przebiegu czynności i zdarzeń, które wywołują skutki prawne.

Podpisanie dokumentów u notariusza

W protokole dziedziczenia zamieszcza się między innymi: zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia, które składają osoby biorące w nim udział, oświadczenia o istnieniu lub nieistnieniu ludzi, którzy wyłączaliby znanych już spadkobierców, oświadczenia o istnieniu znanych już testamentów spadkodawcy, oświadczenia, że w odniesieniu do konkretnego spadku nie zostało wcześniej wydane żadne postanowienie stwierdzające nabycie spadku ani nie został dokonany żaden akt poświadczenia dziedziczenia, oświadczenia czy w skład spadku może wchodzić gospodarstwo rolne, a także oświadczenia o obywatelstwie zmarłego i jego miejscu zwykłego pobytu z chwilą śmierci, etc.

Kiedy notariusz odmawia spisania aktu poświadczenia dziedziczenia?

Choć są to przypadki rzadkie, zdarza się jednak, że notariusz odmawia spisania aktu poświadczenia dziedziczenia. Dzieje się tak, jeżeli w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony inny akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane zostało postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. W skutek braku małżonka zmarłego i jakichkolwiek jego krewnych powołanych do dziedziczenia, sytuacja również wymaga rezygnacji. W takich okolicznościach spadek przypada jako spadkobiercy ustawowemu gminie lub nawet Skarbowi Państwa. Pozostałych okoliczności, które wykluczają możliwość spisania aktu poświadczenia dziedziczenia jest oczywiście więcej. Dobry notariusz zna je wszystkie, dlatego zgłaszając się do niego nie musimy martwić się kwestiami prawnymi.

Notariusze w zakresie swoich działań funkcjonują, jako osoby zaufania publicznego, a wszelkie czynności przez nich dokonywane odbywają się w kancelarii notarialnej. Niektórzy przedstawiciele tego zawodu, jak na przykład Zuzanna Wojtaszek – Bałazińska i Kinga Bednarz z Katowic wychodzą jednak naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i gdy zachodzą szczególne okoliczności czynności przeprowadzają poza biurem.